Spontning kostnad

Bygg VA-service är experter på spont och har skräddarsydda spontsystem för. För att läsa mer om detta och andra exempel, samt om vilka kostnader som . Det skulle i så fall medföra stora störningar och även stora kostnader. Utöver grundläggningen med pålar skulle det också behövas en spont på ena sidan av . Vanlig Larssen 6spont väger 65kg/m går att få tag på begagnad för. Pålplintar utför spontning med bl. Våra sponter är ett alternativ till de traditionella stålsponterna för att säkra gränssnittet mellan hav och land vid muddring och byggen/reparationer av kaj och pir.

Spont längs kulvert för att möjliggöra arbeten på båda sidor samtidigt. En merkostnad i alternativ anges som + medan en lägre kostnad anges med. Tätskärm/spont av PVC Geoflex, utvecklad och tillverkad av Geotechnics BV i Hollan är en plastspont framtagen som ett alternativt till trä och stålspont.

Spontsystem, spont, stödkonstruktioner, rasskydd vid schaktarbeten ska användas om rasrisk inte kan uteslutas. Alternativt får schakten utföras med släntlutning. Kärnmetoderna är profilerad spont och borrad rörspont. Schakterna görs oftast för undermarksbyggande som till exempel källare, pumpstationer och tunnlar .

Comments have been closed/disabled for this content.