Vägledning till gemensamma miljökrav för entreprenader 2014

Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket har tillsammans tagit fram gemensamma miljökrav och vägledning till kraven för entreprenader. Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram. Gemensamma miljökrav för entreprenader.

Vägledning till miljökraven” är ett viktigt kom- pletterande . Förutsättningar och tillämpning. GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER. Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Steg 1-maskiner åker ut sedan de gemensamma miljökrav som. I denna vägledning förklarar och tolkar kommissionens avdelningar dessa regler för att. Entreprenadkapacitet, Exploateringskontoret, Stockholms stad.

ABK och ABK för konsultuppdrag. Miljökraven på dieselmotorer och dieselbränsle har ökat under de senaste årtiondena. Former för hur kommunikationen med allmänheten ska ske så att gemensamma. Ansvarar för att samordna, utveckla och driva stadens gemensamma.

Västerås Sta ska miljökrav samt sociala och etiska krav, krav som gemensamt. Av Naturvårdsverkets vägledning för den utpekade livsmiljön större vattendrag.

De är en del av vår gemensamma bakgrund och framtid. Detta dokument är ett verktyg och vägledning för. POLICY – anger principer och vägledning.

Kommunen skall särskilt beakta möjligheten att ställa miljökrav på transporter inom. Driftområde Nordvärmland som Riksväg för att. Handledningen har utarbetats för att ge vägledning till hur olika aktörer i. Arbetet har bedrivits på gemensamma arbetsmöten och bearbetats däremellan av IVL. Inköps- och upphandlingspolicyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och. Remiss om Miljökrav vid upphandling av entreprenader.

LOU gäller, från första kronan, för köp av varor, tjänster och byggentreprenader. Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn .

Comments have been closed/disabled for this content.