Aqvis miljöspont

AQVIS Miljsöpont skiljer sig från övriga tätskärmar som finns på marknaden på flera sätt: AQVIS Miljöspont erbjuder många användningsområden, nedan följer . AQVIS Miljöspont går att finna i bullerskyd dammar, kajer, pirer, kanaler, tätkärnor erosionsskydd och kan byggas i böljande former. Rent dagvatten avskiljs från förorenad mark med AQVIS Miljöspont. Vi är nu klara med all sanering så när som muddring i ån som ska göras nästa sommar.

Montera bullerskydd eller markspont? Markspontning eller att bygga bullerplank med vår plastspont av hd polyeten är väldigt lätt. Exempel på användning av miljöspont vid dammbyggnation: Mobila Process- Gödseldammar Dagvattendammar Biologiska dammar Dammar i . Vi erbjuder lösningar för bullerskydd dagvattenhantering, så väl som markspontning hantering av infekterade material. Läs mer om AQVIS Miljöspont här.

AQVIS Miljöspont är en markspont eller tätkärna tillverkad av HD polyeten som används i konstruktioner där man annars använder sig av stålspont, och där . AQVIS Miljöspont – ett säkert sätt att hålla dagvatten avskilt från omgivningen. För att dagvatten som rinner ut i våra sjöar och vattendrag ska vara rent måste det . AQVIS Miljöspont trycks ned som tätkärna för att hindra flöde in och ur dammen så att det inte blandas med. Kajreparation med plastspont AQVIS Miljöspont som spolas ned som kvarsittande form och.

Comments have been closed/disabled for this content.